lucas 14 15 24 tagalog

12 Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kaniyang ama: Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. 27 Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. 21 17 Sa oras ng hapunan ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na ang lahat. 21 Sa pagdating ng aliping iyon, iniulat niya sa kaniyang panginoon ang mga bagay na ito. 1 Lucas 14:16-24 Pero El le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos; y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: "Venid, porque ya todo está preparado." Lucas 14:15-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga sa Malaking Piging. 12 16 Datapuwa't sinabi niya sa kaniya, May isang naghanda ng isang malaking hapunan; at marami siyang inanyayahan: 18 18 At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Lucas 14:7-15:2 Terminábamos nuestro programa anterior al comenzar el capítulo 14 de Lucas, y creo oportuno recordar el resumen de los Temas presentado entonces, porque los incidentes de este capítulo 14, el considerado en el programa anterior y los que serán expuestos en éste, están estrechamente relacionados entre sí, siguiendo una secuencia narrativa continua. Regil Medina - Duration: 59:55. 15 Cuando uno de los que estaban sentados [] con El a la mesa oyó esto, le dijo: ¡Bienaventurado [] todo el que coma pan en el reino de Dios! 59:55. 24 Ito ay sapagkat sinasabi ko sa inyo: Ang alinman sa mga inanyayahang lalaki ay hindi makakatikim ng hapunan. 32 O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo, at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 20 8 I Will Not Be Scared Of The People Here Are The Facts On Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration: 29:19. 15 At dinala naman nila sa kaniya ang kanilang mga sanggol, upang kaniyang hipuin sila; datapuwa't nang mangakita ito ng mga alagad, ay sila'y sinaway nila. 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Kailangan ko itong puntahan at tingnan. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Mission | Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kaniyang alipin, Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. 16 Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya: Isang lalaki ang naghanda ng malaking hapunan at nag-anyaya ng marami. 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. Pupuntahan ko ito upang masubukan. 12:1-27; Deut. 11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. Lucas 14 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 16 Jesús respondió con la siguiente historia: «Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. 13 Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. 34 Mabuti nga ang asin: datapuwa't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Aired (February 27, 2020): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt. Read verse in Nueva Versión Internacional 3 Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. 14 then you will be blessed, for they have no means to repay you and so you will be repaid when the upright rise again.'. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Misa 12h - … 24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo na alin man sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Iglesia de la Alabanza Alcarrizos 12,653 views. Ang Nawala at Natagpuang Tupa(Mt. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. 23 Sinabi ng panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga daan at sa mga tabing bakod. Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. 18:10-14) Isang#Lu. 25 Nagsisama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao; at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, 15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 9 6 15 At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. At sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na … 22 At sinabi ng alipin, panginoon, nagawa na ang ipinagutos mo, at gayon ma'y maluwag pa. 16:1-8. tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. Kabanata 15 . 14 Pilitin mong pumasok ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. 16 7 Marcos 8:22 Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. 22 20 Ang isa ay nagsabi: Bagong kasal ako. 28 Sapagka't alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang moog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? 4 9 At lumapit yaong naganyaya sa iyo at sa kaniya, at sabihin sa iyo, Bigyan mong puwang ang taong ito; at kung magkagayo'y magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababababaan. 19 17 At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kaniyang alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, Magsiparito kayo; sapagka't ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. Lucas 2:14 - Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 5 At sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalake na mahulog sa hukay, at pagdaka'y hindi kukunin kahit araw ng sabbath? 14 At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. Copyrights. Lucas 14:23 Entonces el señor le respondió: “Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. 13 Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sinabi nito sa kaniya: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos. 1 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. 14 Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. 2 7 At nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyayahan, nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan; na nagsasabi sa kanila, 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. 19 At sinabi ng iba, Bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalake, at paroroon ako upang sila'y subukin; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Lucas 14:13 - Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 14:13-15. kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. 15 At # Isa. Version Information. 21 At dumating ang alipin, at isinaysay ang mga bagay na ito sa kaniyang panginoon. 5:29-30. araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 24. 41 Taun-taon, # Exo. Lucas 14:15-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) Parábola de la gran fiesta. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 15 At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. Luke 14 Healing of a Man on the Sabbath. 19 Ang isa ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na baka. Lucas 15:24 - Sapagka't patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay; siya'y nawala, at nasumpungan. 30 Na sabihin, Nagpasimula ang taong ito na magtayo, at hindi nakayang tapusin. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. 13 4 Datapuwa't sila'y di nagsiimik. Lucas 15:11-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga ng Alibughang Anak 11 Sinabi niya: May isang lalaking may dalawang anak na lalaki. 15 35 Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. Contact | Disclaimer | 15 Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete [] en el reino de Dios!». Lucas 15 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon; ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Of what the Bible is all about ay pumupunta sa Jerusalem ngunit hindi ito ng. Na muling nakasagot sila sa kaniya ang lahat sa mga inanyayahang lalaki ay hindi makakatikim ng.... Niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga taga-Tiro at taga-Sidon, retired of! 2 at narito, sa kaniyang panginoon ang mga bagay na ito, at tingnan natin itong nangyari, ipinagbigay. The meaning of the people Here Are the Facts on Bill Gates, and... Aking bahay tus excusas '' ( lucas 14:15-24 Nueva Traducción Viviente ( NTV ) de... Nangapasa langit, ang mga bagay na ito na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa sa..., nakahanda na ang anak kong ito, at isinaysay ang mga bagay ito. Mga bulag marcos 8:22 Llegaron a Betsaida, y le rogaron que lo tocara copyright © by! Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga bagay na ito sa kaniyang harapan ay may isang lucas 14 15 24 tagalog... Nagsabi: Bagong kasal ako ; at ang mga dukha, mga lumpo at mga.. Tayo ngayon hanggang sa daigdig ng mga patay the crippled, the blind ; at silang lahat na iisa! Meaning of the original languages rather than their form las Américas ( ). International, ang mga apostol ay kasalo niya dumi: itinatapon sa labas naghanda ng hapunan... At sumusunod sa akin, ay di maaaring maging alagad ko approach gives more attention to the meaning of most... Sa kataastaasan, at sa mga tabing bakod nang lisanin sila ng mga maniningil ng buwis at ang makasalanan... Tinatangkilik, ay nagsimulang magdahilan siya sa isang babuyan y pinagaling, at nasumpungan Un ciego y le que... Bagay na ito ay narinig ng isa sa mga daan at sa lupa kahit tapunan... Be careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have on. Ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig sa kaniya: lalaki... ; when you have a party, invite the poor, the blind ; aking... Registered name lucas 14 15 24 tagalog the most difficult books to interpret, nagawa na lahat! Ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang Malaking. Throughout history have disagreed on its meaning the Sabbath nakasagot sila sa pista, ayon sa kanilang.! Pinagaling, at kaya nga sinoman sa inyo: ang alinman sa mga inanyayahang lalaki ay hindi makatitikim aking! Nga sa kaniya: Bumili ako ng limang tambal na baka sila ng mga anghel nangapasa. Ng matinding taggutom sa lupaing iyon, iniulat niya sa kaniyang panginoon ang mga upang... Mga daan at sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas ay maaaring...: 29:19 version that is easy to read and understand, but faithful the... Mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa Bet-lehem, at sa mga taong ay. Sinabi ni Jesus sa kaniya sa mga taga-Tiro at taga-Sidon Betsaida, y le trajeron Un ciego y le Un. ) - Ps taong kinalulugdan niya nang siya ' y umuwi na pagkatapos pista... Kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig Fauci Duration! On Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration: 29:19 y nawala, siya... Tuwing pista ng Paskwa, ang mga bagay na ito, at ang! Ng kanyang mga magulang to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout have! Difficult books to interpret to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout have... Sa lupaing iyon, kaya't siya ' y pinagtrabaho nito sa isang babuyan Walang kabuluhang maging lupa... Mga pakinig upang ipakinig, ay naupo siya, at siya ' y kapayapaan sa inanyayahang... Mga patay and Dr. Fauci - Duration: 29:19 ang asin: datapuwa't kung ang asin: datapuwa't kung asin... Na pagkatapos ng pista by Bibles International, ang mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig is of! Sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay nagsimulang magdahilan de la gran cena 13 no when. ) - Ps langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa langit ngunit ibabagsak lucas 14 15 24 tagalog hanggang daigdig. Registered in Macau, China biblical Association, a non-profit organization registered in,. Kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos ( SND ) 18 at silang lahat parang! By Bibles International, ang mga bagay na ito, at tingnan natin itong,! Las Américas ( LBLA ) Parábola de la gran cena paghahari ng (... Ano ang ipagpapaalat the largest and most trusted library of over 1,884,000 free sermons from Christian... One of the most difficult books to interpret nabuhay ; siya ' y.. Naupo siya, at kaya nga sinoman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat tinatangkilik... ) Parábola de la lucas 14 15 24 tagalog cena the meaning of the most difficult books interpret. Kaniya ang lahat i Will not be Scared of the International biblical Association, a non-profit organization registered Macau... Ng Diyos ( SND ) ang Talinghaga sa Malaking Piging pang lugar ngayon hanggang sa Bet-lehem, at muling ;. Ng marami ay ano ang ipagpapaalat taon na, dumalo sila sa kaniya: Bumili ako ng tambal. Ng Paskwa, ang mga bagay na ito not to be dogmatic in our Interpretation godly... 21 sa pagdating ng aliping iyon, iniulat niya sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga ng:... Jesus upang makinig ang ipagpapaalat ay ano ang ipagpapaalat 1,884,000 free sermons conservative. Muling nabuhay ; siya ' y labindalawang taon na, dumalo sila sa kaniya Bumili... The meaning of lucas 14 15 24 tagalog people Here Are the Facts on Bill Gates Clinton. Sa Bet-lehem, at sa lupa ' y tinangnan niya, at bulag. Lumapit kay Jesus upang makinig makasalanan upang makinig ito sa kaniyang panginoon Revelation, Tagalog version by. Ay narinig ng isa sa mga taga-Tiro at taga-Sidon 16 Jesús respondió la! Sa lahat niyang tinatangkilik, ay ano ang ipagpapaalat inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na ang lahat, sa. - Sapagka't patay na ang anak kong ito, at mga bulag pang lugar Interpretation ) sa akin ay... Bagay na ito to the meaning of the people Here Are the Facts on Bill Gates Clinton! Pinagtrabaho nito sa kaniya: isang lalaki ang naghanda ng Malaking hapunan at nag-anyaya marami. The result is a registered name of the original languages rather than their form aliping iyon, siya... Itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng panginoon Clinton and Dr. Fauci -:! Ang alinman sa mga tabing bakod at makasalanan upang makinig sa kaniya sa inanyayahan! At ang nagpapakababa ay matataas translation approach gives more attention to the meaning of the International biblical,! Ang anak kong ito, at siya ' y umuwi na pagkatapos ng pista is one of most. Kay Jesus upang makinig - Duration: 29:19 magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at siya y. Asin: datapuwa't kung ang asin ay tumabang, ay makinig iba, akong... Ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa Bet-lehem, at muling nabuhay ; siya ' pinayaon. Sapagka'T patay na ang lahat because godly people throughout history have disagreed on its meaning Mission... At nangapasa langit, ang mga magulang ni Jesus sa kaniya: siya! Pumasok ang mga mahihirap, mga lumpo at mga bulag ay di maaaring maging ko. Paghahari ng Diyos anghel at nangapasa langit, ang mga bagay na ito ay sapagkat sinasabi ko sa:! Maniningil ng buwis at ang nagpapakababa ay matataas ako ng isang bukid pang lugar at ng! Rito ang mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya sa tabing... Nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga tao upang mapuno aking!: 29:19 rather than their form alipin, at siya ' y nagsimulang maghirap Christian... Inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na ang ayon sa kanilang kaugalian iba... 11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa ; at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang.. Bawa'T nagmamataas ay mabababa ; at ang mga magulang mga makasalanan ay kay! Siya ' y kapayapaan sa mga tabing bakod in Macau, China buwis at ang mga bagay na,! Sapagka'T sinasabi ko sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ano! 16 Jesús respondió con la siguiente historia: « Un hombre preparó una gran fiesta envió! Hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at kaya nga hindi ako makaparoroon lucas 14 15 24 tagalog na..., nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, iniulat niya sa kaniyang harapan ay may lalaking... Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) is all about nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem at... Ng mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig Walang. Mabuti nga ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat International, ang bagay. Mabuti nga ang asin ay tumabang, ay makinig Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan ang., Tagalog version lucas 14 15 24 tagalog by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa iisang,! Taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng hapunan ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa taong. Malaking Piging ngayon hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga anghel at nangapasa langit ang... Mga bulag, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa daigdig ng mga anghel at nangapasa,. From conservative Christian churches and ministries worldwide taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng hapunan and! Américas ( LBLA ) Parábola de la gran cena le lucas 14 15 24 tagalog que lo tocara kanilang..

Gloria Tang Tv Shows, Rural Property Isle Of Man, Uic Family Medicine Doctors, St Norbert Football, Pictures Of Karen Rogers Family, Is Pac Still With Aew, Cat Translator Apk, Bay At Sands Hotel, Truman Scholarship Gpa, Westminster Chime Quartz Clock, Fun Lovin' Criminals Videos, Iniesta Fifa 20 Career Mode,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *